Sterk techniekonderwijs van start

Donderdag 16 januari was in Wolvega de aftrap van Sterk Techniek Onderwijs in de regio Heerenveen, Wolvega en Gorredijk. Vorig jaar werd ons projectplan goedgekeurd en sleepten wij een miljoenen subsidie in de wacht. Het geld is bedoeld om het techniekonderwijs in de regio een flinke impuls te geven.

Afgelopen donderdag werden bij Carrosseriefabriek HEIWO in Wolvega de plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Dat gebeurde in het bijzijn van leerlingen van het Nordwin College, Kei College en het Terra College. Zij vertelden over de projecten waarbij zij samenwerkten met het mbo. Dat is precies één van de zaken die de aandacht hebben bij STO: het verstevigen van de doorlopende leerlijnen tussen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Daarnaast is het de bedoeling dat er de komende tijd nieuw onderwijsaanbod wordt ontwikkeld en dat medewerkers uit het bedrijfsleven en van de scholen zich verder specialiseren in de nieuwste technologieën.

Dekkend aanbod technisch onderwijs

Met deze plannen en acties willen we zorgen dat er een dekkend aanbod van technisch onderwijs in de regio behouden blijft. De samenwerkende organisaties streven naar gelijkblijvende leerlingenaantallen in de technische profielen in het beroepsgerichte vmbo. Dat is een stevige ambitie in tijden van een dalend aantal leerlingen.

De verkregen subsidie wordt gebruikt om op de scholen tijd vrij te maken om het onderwijs verder te ontwikkelen en duurzame contacten met het bedrijfsleven te leggen en te onderhouden.